Archiwum aktualności

Zabezpieczenie wierzytelności skuteczne wobec masy upadłości 11 listopada 2011 r.

Przepis art. 84 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze stanowi, że "Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną." Przepis ten wydaje się jasny, jednak w praktyce wątpliwości budziło, czy pod pojęciem zawarcia umowy z datą pewną należy rozumieć również sytuacje, o których mowa w art. 81 par. 1 i 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, czynność prawna ma datę pewną w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym, w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza, a także w razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie.

W dniu 28 października br. Sąd Najwyższy, w składzie 7 sędziów, podjął uchwałę (sygn. akt: III CZP 33/11), w której stwierdził, że umowa mająca na celu zabezpieczenie wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości również wtedy, gdy zyskała datę pewną w sytuacjach określonych w art. 81 par. 2 i 3 Kodeksu cywilnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią