Archiwum aktualności

Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 16 czerwca 2011 r.

W lutym br. dokonano zmiany ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zmianie uległ przepis art. 24 poprzez dodanie nowej kategorii wykonawców podlegającyh wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dodanym w art. 24 ustawy punktem 1a, wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, z którym ten sam zamawiający rozwiązał, wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykluczenie wykonawcy następuje, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. powód rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy leży po stronie wykonawcy,
  2. rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy nastąpiło maksymalnie 3 lata przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. wartość niezrealizowanego w związku z rozwiązaniem, wypowiedzeniem albo odstąpieniem od umowy zamówienia wynosiła co najmniej 5 %.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią