Archiwum aktualności

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 23 czerwca 2011 r.

Przepisy ustawy Prawo budowlane wskazują kiedy rozpoczęcie robót budowlanych wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestorzy niejednokrotnie rezygnują z dalszego prowadzenia inwestycji, a w ich miejsce wchodzą nowi inwestorzy, których zamiarem jest kontynuowanie rozpoczętej już budowy.

W takim przypadku możliwe jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz nowego inwestora, który będzie prowadził dalsze roboty budowlane. Rozwiązanie to uregulowane jest w art. 40 ust. 1 Prawa budowlanego, który stanowi, że organ architektoniczno-budowlany ma obowiązek przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu, jeżeli pierwotnie uprawniony podmiot wyrazi na to zgodę, a nabywca praw wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę przyjmie wszystkie warunki zawarte w decyzji oraz złoży oświadczenie w przedmiocie posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przyjmuje się również, że możliwe jest przeniesienie części praw wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę. Jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, pozwolenie na budowę zamierzenia inwestycyjnego obejmującego kilka obiektów budowlanych jest w istocie sumą pozwoleń na realizację poszczególnych obiektów, a jeśli tak, to nie ma żadnych przeszkód aby dokonać podstawienia podmiotowego w miejsce dotychczasowego inwestora w zakresie części inwestycji, pod warunkiem jednak, że może ona samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009 r., sygn. akt. II SA/Ol 453/09).

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią